Přerov za doby Velké Moravy
---------------------------------------------------------------------------

Z knihy "Přerovsko: město i hejtmanství", 1893
František Bayer – redaktor Bibliotéky pedagog. klasiků v Přerově

První slovanský stát založil Slovan Sámo, jenž v roce 623 vypudil divoké a loupeživé Avary ze zemí slovanských. Za to byl zvolen králem. Stát byl ohraničen na západě Šumavou, na sever sahal daleko přes Sudety, na východě k Tatrám a na jihu až do Štýrských Alp.
Po jeho smrti (658) se ale říše rozpadla. Velmi se to dotklo Moravanů, kterým začal vládnout Karel Velký. Až později, za vlády jeho syna Ludvíka Pobožného, se vymkla z závislosti franské; povstal mezi Moravany kníže Mojmír I., zakladatel první křesťansko slovanské, moravské monarchie. Hlavou obcí moravských byl Velehrad, kde Mojmírovi měli své sídlo.
V roce 846 se velkou silou obořil na Moravu Ludvík Němec a sesadil Mojmíra I. a jeho synovce Rostislava povýšil na stolec knížecí. Rostislav se neustále vzpíral německé nadvládě.
Rostislav v roce 863 vypravil poselství k cařihradskému dvoru s prosbou, aby císař Michal v dorozumění s kurijí papežskou Moravanům zapůjčil misionáře. A Michal Rostislavově prosbě vyhověl a vybral dva pravé vyvolence Páně, Konstantína (Cyrila) a Metoděje ze Soluně. Vytvořili slovanský jazyk při cestách po Moravě. Všude byli velmi dobře přijímáni. Metoděj byl později vysvěcen biskupem a ustanoven moravským biskupem.
Za panování knížete Rostislava byl Přerov velký jako Brno, Podivín, Nitra, Břetislav a jiné s velkým městem a hradem přepevným, sídlem moravského hrdiny a vojevůdce Saula. Tehdy prý se zúčastnil turnajů na Velehradě silák Bulhar, spousta mužů v soubojích podlehla, ale Saul, ač ještě mladistvý, jej porazil, vrchní ret a vousy mu srazil a za to obdržel jméno "Odřivous" a na štít znak vrchní ret a vousy proťatý šípem hrotem vzhůru obráceným nakreslil. Podobný erb měli později moravští páni z Kravař.

erb odrivous
Znak Odřovouse

Odřivous, vojvoda na Přerovsku, se prý zúčastnil válek Rostislavových a Svatoplukových s Franky a velmi se proslavil. Dožil se vysokého věku a dočkal se i pádu říše Velko-Moravské. Maďaři vpadli do Moravy a podmanili Mojmíra II., Svatopluka a Svatoboře, syny Svatoplukovy. Zpustošili Velehrad a zapálili Přerov. Přitom jeden z Maďar unesl jedinou dceru Odřivousovu Slatinu, kterou osvobodil polský šlechtic Petr z Radkova. Podle pověsti se osvobozená i osvoboditel na místě zasnoubili a na znamení si dali po půl prstenu který Petr rozťal.
A zatímco Petr Maďara ze zbroje vysvlékal, stála Slatina o samotě v lese, přiblížil se k ní kolem jedoucí Božata, syn Vyšeborův, a na Přerov ji zavezl. Vzhledem k tomu, že Petr dlouho nepřijížděl, chtěl ji Božata za ženu. Ale v den svatební se Petr dostavil a Slatinu za ženu dostal. Získal nový erb ze znamením půl prstene. Na to Petr prodal Přerov a odstěhoval se do Polska.
Později kolem r.1200 bylo na Moravě okolo 19 žup mezi nimi i Přerovská.

  zpět na úvod          zpět do archivu     zpět do historie